Правилник за развъждане

Search our Site

Покана за Общо събрание на 15.06.2024 г.

Управителният съвет на НКНЛТ свиква редовно Общо събрание на 15.06.2024 г. от 12:00 часа в гр. Пазарджик, област Пазарджик, ресторант „Фазанарията“, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Проверка на кворума и внасяне на членския внос.

2.Приемане на нови членове.

3.Разни.

4.Клубна екстериорна изложба.

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА „НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НЕМСКИ ЛОВЕН ТЕРИЕР” – Н К Н Л Т

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правилникът признава и е съобразен с правилниците на БРФК и FCI.

Способства за правилното развъждане на кучетата от породата Немски Ловен Териер. Клубът чрез правилника контролира направлението на селекцията и развитието на породата, като дава консултации, води племенна книга, води борба срещу негативните явления в селекционното направление и го насочва към мероприятия усъвършенстващи и изграждащи кучетата от порода НЛТ в Р. България и е преграда за тяхното деформиране и кръстосване с други породи.


1. До разплод се допускат само кучета с доказан произход.

2. До разплод се допуска мъжко куче навършило 20 месеца, вписано в  родословната книга на НКНЛТ и БРФК, с много добра и отлична оценка за екстериор получена на клубна, национална или международна изложба и покрило изпит за вродените качества на породата.

3. До разплод се допуска женско куче навършило 18 месеца, с едно пропуснато разгонване, вписано в родословната книга на НКНЛТ и БРФК, с отлична или много добра оценка за екстериор получена на клубна, национална или международна изложба и покрило изпит за вродените качества на породата.

4. По решение на УС на НКНЛТ до разплод може да бъде допуснато женско куче получило оценка „Добър” за екстериор, без дисквалифициращи пороци, но показало върхови резултати на полеви изпитания и изпит за вродени качества на породата.

5. Не се допуска заплождане при инбридинг до 3х3.

6. Кучките се допускат до разплод 3 пъти за 24 месеца.

7. Мъжко куче има право да запложда най много 2 кучки седмично, максимум 4 кучки месечно и максимум 40 кучки годишно.

8. Мъжко куче се ползва за баща от възраст 20 месеца до 9 години - изключения за горната възрастова граница се правят само за изключително ценни екземпляри и по решение на УС на НКНЛТ.

9. Женско куче се ползва за майка от възраст 18 месеца до 8 години. Изключения за горна възрастова граница се правят само за изключително ценни екземпляри и по решение на УС на НКНЛТ.

10. За всички кучета се провежда така наречената специална изложба, която е част от задължителните селекционни изисквания за родители и приплоди. Кучетата, нямащи пълния набор изисквания нямат право да участват в племенната дейност на клуба, като същият не носи отговорност и не поема задължения към връзки и приплодите от тях не-спазили условията на правилника за развъждане. Извършилите развъдни актове съобразени с правилника, ще бъдат обезпечени с вписване в клубната и националната племенни книги и ще получат документи за чистопородност / родословно свидетелство – педигре/, с което клубът се задължава. Тези документи ще са легитимни при по нататъшна развъдна, изложбена и спортна дейност.

11. Заплождане
- най-малко 10 дни и най-много 3 месеца преди акта на заплождане да бъде направена проба за бруцелоза на двамата родители, след която те да не са имали акт на покриване до момента на въпросното заплождане.

- най-много 10 месеца и най-малко 15 дни преди заплождане и двамата родители да са ваксинирани с поливалентна ваксина, включваща минимум болестите бяс, гана, парвовироза, лептоспироза и др.

- най-малко до 2 дни преди заплождането и най-много 20 дни преди него и двамата родители да са обезпаразитени.

Всички ветеринарно- медицински мероприятия трябва да са отразени във ветеринарно- контролен документ от легитимен ветеринарен лекар и преди покриването да бъдат представени на лицата, присъстващи и осъществяващи скачката.

- собственикът на женското куче е длъжен да оповести отговорника по развъждане или упълномощеният да го замества най-много 5 дни след разгонването за получаване на направление и акт за връзка.

- задължително е представянето на рентгенова снимка за тазобедрена дисплазия.

- при заплождане трябва да присъства оторизиран член от ръководството на клуба, който да удостовери с присъствие и подпис истинността на връзката.

- връзката се удостоверява и с фотографии.

- желателно е собственика на кучката да уведоми клуба за наличие на
бременност и нейното протичане.

12. Раждане
- непосредствено след раждането собственика на женското куче
уведомява ръководството и се провеждат необходимите начални мероприятия и оглед на кучилото.

- кученца с доказани генетични дефекти се отстраняват.

- на 30 ден се прави втори оглед .

- производителят дава името и приставката към него на новородените,
като се задължава цялото кучило да бъде именувано с една задължителна начална буква. Желателно е кучилата да се именуват по азбучен ред.

- кученцата могат да се дадат на нови собственици само след като са  минали ветеринарно – медицински мероприятия по обезпаразитяване, ваксинирани са на 42-я ден и са минали поне седем дни след ваксинацията и са татуирани.

13. Клубът разполага с два регистъра – Един за приплодите,  подрастващите и младите кучета. Вторият е племенна книга на породата. Всички кученца от 50-дневна до 6 месечна възраст се вписват в първия регистър , след навършване на 1 година и проведени ветеринарно- медицински мероприятия отразени във ветеринарно медицинската книжка подписана и подпечатана от легитимен лекар и преминали обследване от отговорника по развъдна дейност – кучетата влизат в регистъра племенна книга. Родословие получават всички кученца от регламентирани клубни връзки придружени от нужните документи. Кучета от други държави имат право на участие в развъдна дейност при наличие на редовни документи издадени от легитимни за FCI организации.

14. Копие от документите на всички кучета остават на разположение на клуба.

15. Кучета идващи от други държави само да бъдат родители, трябва да представят документи за произход от легитимни клубове и организации структурирани в FCI и оставят копия от тях и ветеринарните документи.

16. Правилникът е задължителен за всички членове на НКНЛТ.

17. Правилника може да се допълва и променя от ОС на клуба.

Настоящия Правилник за развъждане е изготвен на 30.03.2002 год. от УС на НКНЛТ.

Председател на УС и
Председател на НКНЛТ:…………….

 

 

Контакти

favicon homeTab34107 с. Брестник

favicon homeTab3ул. Димитър Благоев 17

Председател: Георги Тошев

smartphone call +359 885 196 658

mail2 tatunc@abv.bg