Новини

Search our Site

Покана за Общо събрание на 15.06.2024 г.

Управителният съвет на НКНЛТ свиква редовно Общо събрание на 15.06.2024 г. от 12:00 часа в гр. Пазарджик, област Пазарджик, ресторант „Фазанарията“, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Проверка на кворума и внасяне на членския внос.

2.Приемане на нови членове.

3.Разни.

4.Клубна екстериорна изложба.

Управителният съвет на НКНЛТ свиква редовно Общо събрание на 15.06.2024 г. от 12:00 часа в гр. Пазарджик, област Пазарджик, ресторант „Фазанарията“, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Проверка на кворума и внасяне на членския внос.

2.Приемане на нови членове.

3.Разни.

4.Клубна екстериорна изложба.

На основание чл.6, ал. 7 от устава на сдружението за редовно се счита общо събрание, проведено в присъствието на делегати, представляващи повече от половината от всички членове.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.7 от устава общото събрание ще бъде отложено за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе независимо от броя на присъстващите, като решение се взема при мнозинство на повече от половината от присъстващите членове на НКНЛТ.

Като делегати на Общото събрание не могат да присъстват: изключени и наказани от НКНЛТ лица, както и лица с настоящи неизтекли наказания от НКНЛТ.

Събранието ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки.

Контакти

favicon homeTab34107 с. Брестник

favicon homeTab3ул. Димитър Благоев 17

Председател: Георги Тошев

smartphone call +359 885 196 658

mail2 tatunc@abv.bg